سومین گروه از مجموعه طراحی و رتوش، ابزارهای گروه استامپ است كه استامپ كپی‌كننده (Clone Stamp) و استامپ الگوساز (Pattern Stamp) را شامل می‌شود.ابزار Clone Stamp نیز دقیقا به همین روش یعنی نمونه‌برداری از قسمتی از تصویر با فشار دكمه Alt سپس كلیك در بخش دیگری از تصویر، بخش نمونه‌گیری شده را دقیقا به محل كلیك شده كپی می‌كند،

با این تفاوت كه دیگر هیچ‌گونه دخل و تصرفی در رنگ و كناره‌های قسمت مورد نظر اعمال نكرده و آن را عینا منتقل می‌كند. در ابزارهای رتوش مثل Healing Brush پس از نمونه‌گیری و عمل كپی، به صورت هوشمند رنگ قسمت كپی شده با رنگ ناحیه مقصد تنظیم و همرنگ می‌شود.