از چهره  افروخته گل را  مشکن
افروخته  رخ مرو تو دیگر به چمن
گل را   تو دگر مکن خجل ای مه من
مشکن  به چمن ای مه من  قدر سخن